dr hab. Aneta Spyra

Aneta Spyra – doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony
Środowiska, Wydziału Nauk Przyrodniczych, lider zespołu Hydrobiologii. Prowadzi badania and biologią i ekologią bentosu terenów zurbanizowanych i uprzemysłowionych, w szczególności zbiorników śródleśnych oraz badania nad kolonizacją zbiorników antropogenicznych przez gatunki obce i ich potencjalnym wpływem na ekosystemy wodne.