prof. dr hab. Inż. Andrzej Witkowski

Profesor nauk ścisłych i przyrodniczych na Uniwersytecie Śląskim, hydrogeolog. W latach 2012- 2019 Kierownik Katedry Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, obecnie kierownik zespołu badawczego „Zagrożenie i ochrona środowiska gruntowo-wodnego” Instytutu Nauk o Ziemi Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego. Autor lub współautor ponad 160 publikacji naukowych dotyczących głównie problematyki monitoringu wód podziemnych i zagadnieniom podatności wód podziemnych (groundwater vulnerability) (głównie w ośrodkach szczelinowo-krasowych) oraz powiązana z tymi problemami ocena stopnia zagrożenia wód podziemnych ze strony zanieczyszczeń antropogenicznych. Kierował i brał udział w realizacji szeregu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych finansowanych ze środków Unii Europejskiej (PHARE, V i VI Program Ramowy EU, INTERREG CE).  Jest uznanym w kraju i zagranicą polskim hydrogeologiem pełniącym szereg ważnych funkcji. W latach 2003-2008 był Prezydentem International Mine Water Assocjation (IMWA) a od 2008 jest jej Honorowym Prezydentem. W latach 2011 – 2021 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich (SHP). Obecnie jest Wiceprezesem Zarządu tego Stowarzyszenia. W latach 2010-2016 był Przewodniczącym/Prezesem Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Asocjacji Hydrogeologów (IAH). Od 2017 roku jest Redaktorem Naczelnym czasopisma „Hydrogeologia”.